Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Egzamin ósmoklasisty (53)

wtorek, 06 lipiec 2021 13:23

Sukces naszych Ósmoklasistów na egzaminie!

Napisane przez
W maju br. uczniowie klas ósmych „z biciem serca” przystąpili do Egzaminu Ósmoklasisty. Rozwiązywali testy z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego. Pomimo przerwy w stacjonarnej nauce spowodowanej pandemią koronawirusa uczniowie znakomicie przygotowali się pracując zdalnie i systematycznie korzystając z konsultacji w szkole. W efekcie osiągnęli bardzo dobre wyniki.

Wyniki uczniów naszej szkoły w porównaniu z wynikami pozostałych uczniów w naszej gminie, w powiecie, województwie i w całym kraju przedstawia poniższa tabela:

Egzamin  Szkoła Powiat  Gmina Województwo Kraj
język polski  65 %  62 %  62 %  62 %  60 %
matematyka  51 %  47 %  42 %  49 %  47 %
język angielski  58 %  62 %  53 %  65 %  66 %

Najlepsze wyniki z języka polskiego uzyskali:

środa, 05 maj 2021 07:48

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

Napisane przez
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie  w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. Egzamin jest egzamineobowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się w terminach:

 1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br.

Rodzice ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) przystępują do ‎egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb:

 1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.
 2. Przedłużenie czasu pisania egzaminu:
 • z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut
 • z matematyki – nie więcej niż o 50 minut
 • z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut

 

TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
na rok szkolny 2021/2022 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Informator o szkołach w woj.podkarpackim:  Informator dla uczniów SP (ko.rzeszow.pl)

NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU JASIELSKIEGO

Nabór elektroniczny - Powiat Jasielski - Portal gov.pl (samorzad.gov.pl)

Każdy kandydat do szkoły ponadpodstawowej jest rejestrowany w systemie przez macierzystą szkołę podstawową. Po zarejestrowaniu otrzymuje swój identyfikator i hasło. Bezpośrednio po  wejściu na stronę internetową systemu vEdukacja Nabór tj: https://podkarpacie.edu.com.pl dokonuje wyboru trzech szkół (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. IV Liceum Ogólnokształcące lub Technikum lub Szkoła Branżowa I Stopnia w Zespole Szkół ….). W obrębie tych trzech szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów.

HASŁO i login do systemu rekrutacji vEdukacjaNabór  https://podkarpacie.edu.com.pl/  dostępne są w szkole podstawowej.

wtorek, 02 luty 2021 15:33

Zaproszenie na porady zawodowe do PPP w Jaśle

Napisane przez
 „Moje życie jest w moich rękach. Dziś swoimi wyborami zapisuję swoją przyszłość”

                                                                   Barbara Baraldi - Scarlett

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaśle zaprasza uczniów klas VIII  na porady zawodowe. Istnieje możliwość rozpoznania swoich predyspozycji zawodowych, uzdolnień i zainteresowań, mocnych stron.
Oferujemy możliwość zapoznania się z potrzebami rynku pracy, zawodami przyszłości oraz ofertą edukacyjną powiatu Jasielskiego.
Zapraszamy również uczniów klas VI i VII  na badania predyspozycji zawodowych  i zaplanowanie ścieżki kariery.
Informujemy również, że istnieje możliwość ubiegania się o opinię o przyjęcie do szkoły średniej dla uczniów kończących szkołę podstawową, którzy mają problemy zdrowotne, ograniczające wybór zawodu i profilu kształcenia.
Prosimy również o skontaktowanie się z Poradnią osób, które chciałyby w nowym roku szkolnym zostać zatrudnione w ramach praktycznej nauki zawodu, a nie będą miały w dniu 1.09.2021 ukończonych 15 lat.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (tel- 662 101 532) lub mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 
Agnieszka Śliwa - doradca zawodowy

wtorek, 05 styczeń 2021 13:17

Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku

Napisane przez

Nabór elektroniczny na rok szkolny 2020/2021 prowadzony jest w systemie vEdukacja Nabór, w którym gromadzone są dane na temat szkół, tworzonych przez nie oddziałów oraz pełne informacje na temat kandydatów. Ważnym celem wykorzystania systemu komputerowego w  trakcie rekrutacji jest ograniczenie liczby dokumentów i liczby wizyt kandydata w szkołach. W  tradycyjnym przypadku, kandydując do trzech szkół uczeń musiał wszystkie je  odwiedzić i  we  wszystkich złożyć podania.

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał, i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

Każdy kandydat do szkoły ponadpodstawowej jest rejestrowany w systemie przez macierzystą szkołę podstawową. Po zarejestrowaniu otrzymuje swój identyfikator i hasło. Bezpośrednio po  wejściu na stronę internetową systemu vEdukacja Nabór tj:

https://podkarpacie.edu.com.pl

dokonuje wyboru trzech szkół (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. IV Liceum Ogólnokształcące lub Technikum lub Szkoła Branżowa I Stopnia w Zespole Szkół ….). W obrębie tych trzech szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów.

Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której najbardziej mu zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji. 

Ważne!!!  Należy pamiętać, że im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata na to, że zostanie przyjęty.

Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli tę, na której kandydatowi najbardziej zależy. Punkt Naboru właściwy dla szkoły pierwszego wyboru zajmuje się obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty oraz wykonuje inne czynności związane z obsługą kandydata.

Uwaga : Kandydat po wprowadzeniu swoich preferencji, dokonuje wydruku podania z systemu, podpisuje przez siebie i rodziców, bądź prawnego opiekuna i przekazuje je tylko do szkoły pierwszego wyboru, która dokonuje weryfikacji zgłoszenia.

Weryfikacja zgłoszeń jest to sprawdzenie otrzymanego od kandydata dokumentu papierowego (na tym etapie wniosku) pod względem formalnym oraz porównanie zawartości tego dokumentu z danymi znajdującymi się w bazie danych systemu, a następnie na tej podstawie jego zaakceptowanie bądź odrzucenie. Weryfikacji dokonuje się celem uwierzytelnienia danych przechowywanych w centralnej bazie danych. Od chwili zaakceptowania wniosku zablokowana zostaje możliwość dokonywania zmian w zgłoszeniu, dzięki czemu wprowadzone dane są wiarygodne i mogą służyć w dalszej części procesu rekrutacji.

Poza drukiem wniosku system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia podania przez szkołę. Na druku tym szkoła przyjmująca od kandydata wniosek potwierdza, że wniosek ten został złożony.

Uwaga : Na wspomnianym powyżej potwierdzeniu szkoła stwierdza jedynie, że kandydat dostarczył wniosek. Nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że wniosek został pozytywnie rozpatrzone przez szkołę.

Podobnie, jak dane osobowe i teleadresowe, również oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia uczniów będą przekazywane do systemu vEdukacja Nabór przez macierzyste szkoły uczniów. Przydział do klas następuje w terminie ustalonym w  harmonogramie prowadzenia naboru (będzie dostępny w każdej szkole podstawowej).

Po dokonaniu przydziału kandydata do szkoły ponadpodstawowej, każda szkoła podstawowa może pobrać z systemu listy swoich uczniów zawierające informacje o ich losach – do którego oddziału, w której szkole zostali przyjęci.

Następnie kandydat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej, do której został przyjęty, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty.

NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYM, ŻE ZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW POTWIERDZA WOLĘ UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
I JEST OBOWIĄZKOWE.

UCZNIOWIE SPOZA POWIATU JASIELSKIEGO

Uczniowie spoza Powiatu Jasielskiego, starający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w naszym powiecie, udają się do szkoły, którą wybrali w terminie określonym w  harmonogramie rekrutacji (patrz: niżej) gdzie zostaną zarejestrowani do systemu, dalsza procedura przebiegać będzie tak jak powyżej.

Następnie Kandydat w dniach 26-30.06.2020 r. dostarcza do szkoły pierwszego wyboru celem weryfikacji przez komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną  kopię świadectwa i zaświadczenia o  wynikach z egzaminu ósmoklasisty.

W tym roku uczniowie spoza Powiatu Jasielskiego odwiedzą szkoły ponadpodstawowe tylko 3  razy, pierwszy raz gdy będą składać wnioski do szkół ponadpodstawowych, drugi raz dostarczając dokumenty potwierdzające osiągnięcia (kopie świadectwa i zaświadczenie o  wynikach z egzaminu ósmoklasisty), trzeci raz potwierdzając  wolę  nauki  w szkole do której zostaną przyjęci.

WAŻNE !!!

WYPEŁNIAJĄC PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE:

 1. Można kandydować do trzech szkół.
 2. W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.
 3. Im więcej klas zostanie wskazanych we wniosku, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
 4. Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.
 5. Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, o której uczeń najbardziej marzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020-2021 

Oferta Edukacyjna szkół ponadpodstawowych 2020-2021

 

OFERTA EDUKACYJNA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONACH SZKÓŁ:

Licea ogólnokształcące

1.

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle

www.1lojaslo.pl

2.

II Liceum Ogólnokształcące im ppłk J. Modrzejewskiego w Jaśle

www.2lojaslo.pl

3.

IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Jaśle (Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle)

www.ekonomik.org.pl

4.

Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach

www.lo-kolaczyce.pl

Technika

6.

Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle

www.zstjaslo.pl

7.

Technikum nr 2 im. Generała Józefa Hallera w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

www.zsuisjaslo.nets.pl

8.

Technikum nr 3 w Zespole Szkół  nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle

www.zs3.jaslo.pl

9.

Technikum nr 4 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół  nr 4 w Jaśle

www.ekonomik.org.pl

10.

Technikum nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle

www.zsb.jaslo.pl

Szkoły Branżowe I Stopnia

11.

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle

www.zstjaslo.pl

12.

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2 im. Generała Józefa Hallera w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

www.zsuisjaslo.nets.pl

13.

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół  nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle

www.zs3.jaslo.pl

14.

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle

www.zsb.jaslo.pl

 źródło https://www.powiat.jaslo.pl/aktualnosci/edukacja/nabor-elektroniczny

piątek, 05 czerwiec 2020 14:00

Egzamin ósmoklasisty 2020

Napisane przez
 Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie  w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. Egzamin jest egzamineobowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się w terminach:

 1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Termin ogłaszania wyników egzaminu nastąpi do 31 lipca 2020 r. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Rodzice ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) przystępują do ‎egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb:

 1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.
 2. Przedłużenie czasu pisania egzaminu:
 • z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut
 • z matematyki – nie więcej niż o 50 minut
 • z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut

 

Więcej informacji o przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym przykładowe arkusze egzaminacyjne, można znaleźć na stronie https://cke.gov.pl/

Strona 1 z 6