• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY

  

Szkoły Podstawowej

im. bł. ks. Władysława Findysza – Męczennika

w Nowym Żmigrodzie

w latach 2020 – 2025.

 

CHARAKTERYSTYKA  SZKÓŁ

 

Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie jest placówką macierzystą, która swoim patronatem obejmuje  Filialną Szkołę Podstawową  w Starym Żmigrodzie.

SP w Nowym Żmigrodzie   funkcjonuje w dwóch budynkach: przy ulicy Mickiewicza 4, gdzie uczą się  oddziały  klas II-III i odziały klas IV-VIII oraz   w budynku Przedszkola Gminnego przy ulicy Mickiewicza 6, gdzie uczą się oddziały  klas I.

Szkoła filialna  funkcjonuje w jednym budynku , w którym mieszczą się trzy sale lekcyjne, sala oddziału przedszkolnego, pracownia informatyczna, biblioteka i magazyn. Pomieszczenia szkoły są w dobrym stanie technicznym. W tym roku zostały odnowione trzy sale na pierwszym piętrze. Budynek został częściowo dostosowany do potrzeb dziecka niepełnosprawnego.

W szkole podstawowej funkcjonuje świetlica , biblioteka i czytelnia, pracownia komputerowa, kuchnia, stołówka, sklepik, uczniowska strefa relaksu. Wychowankowie są objęci opieką pedagoga, logopedy, higienistki.

 Przy szkole znajdują się dwa boiska sportowe oraz przyrządy do ćwiczeń na świeżym powietrzu. W pobliżu szkoły mieści się hala sportowa oraz stadion wykorzystywany na zajęciach  wychowania fizycznego.

W szkole działają organizacje jak: Samorząd Uczniowski, PCK, Klub Europejski, Szkolne Koło Miłośników Regionu, Szkolne Koło Caritas. Wydawana jest gazeta „Nowinki Szkolne”.  Zarówno w szkole podstawowej jak i filialnej funkcjonują strony internetowe oraz dziennik elektroniczny.

Obie placówki zapewniają  uczniom wiele zajęć pozalekcyjnych o charakterze przedmiotowym, sportowym i kulturalnym.

Nauczyciele, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz w celu rozwijania ich pasji, prowadzą liczne dodatkowe warsztaty zainteresowań.  Organizują zajęcia dydaktyczne, wyjazdy do teatrów oraz wycieczki turystyczno–krajoznawcze. Profesjonalizm nauczycieli, zaangażowanie i sprzyjająca atmosfera przyczyniają się do wielu sukcesów uczniów.

Ważnym zadaniem obu szkół jest włączanie podopiecznych  w działalność charytatywną. Uczniowie biorą udział w lokalnych, środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych akcjach na rzecz potrzebujących.

Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie z Nowego Żmigrodu, Toków, Mytarzy, Mytarki, Sadek, Grabaniny, Starego Żmigrodu, Łysej Góry , Makowisk,  Siedlisk Żmigrodzkich, Skalnika , Brzezowej, Desznicy, Kątów. Ponadto uczy się młodzież z sąsiednich gmin tj. Krempnej i Osieka Jasielskiego.

Uczniowie dojeżdżający na zajęcia  korzystają z autobusu szkolnego, autobusów PKS lub są dowożeni  przez rodziców.

Organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród, która zapewnia uczniom dojeżdżającym komunikacją PKS bilety miesięczne oraz refunduje uczniom potrzebującym obiady w szkolnej stołówce.

Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie oraz Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie współpracują z wieloma instytucjami i placówkami jak: GOK. Biblioteka Gminna, Przedszkole Gminne,  GOPS, PP- P, policja, pobliskie szkoły.

W lokalnym środowisku placówki pełnią nie tylko funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, ale również kulturalną , organizując różne imprezy i uroczystości dla mieszkańców.

  Kierunki działań:

I .  Wizja szkoły.

II. Misja szkoły.

III. Atuty szkoły.

IV. Program rozwoju placówki:

 a) określenie celów głównych i rocznych

b) wskazanie mocnych i słabych stron szkoły

c) wskazania kluczowe

d) priorytety działań

e) opracowanie harmonogramu zadań i sposobów ich realizacji

f) ewaluacja programu

I  WIZJA SZKOŁY

 1.  Nasza szkoła jest placówką przyjazną, bezpieczną, promującą zdrowy styl życia.
 2. Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej i innowacyjnej pracy uczniów i nauczycieli.
 3. Kształtuje ucznia potrafiącego się uczyć i angażować w działania na rzecz innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości.
 4. Uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.
 5. W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.
 6. Kształtuje postawy obywatelskie i patriotyczne, pamiętając o przeszłości.
 7. Dba o poszanowanie tradycji i kultury narodowej oraz innych kultur i tradycji.
 8. Współpracuje z organizacjami i instytucjami w celu kształtowania postawy otwartości na świat.

II  MISJA SZKOŁY

Działamy po to, aby:

 Nasi uczniowie i absolwenci:

A) Wiedzieli jak:

 • być odpowiedzialnym za podejmowane decyzje
 • umiejętnie korzystać z różnych źródeł informacji
 • przejawiać współczesny patriotyzm
 • rozumieć zasady demokracji
 • aktywnie słuchać innych
 • wyrażać własne opinie i zdanie
 • rozwiązywać konflikty
 • szanować własną i cudzą godność
 • działać na rzecz innych
 • doskonalić samego siebie
 • występować publicznie
 • dbać o swoje i innych życie i zdrowie
 • kultywować tradycje i zwyczaje małej ojczyzny

B) Umieli:

 • rozróżniać dobro od zła
 • nawiązywać właściwe relacje interpersonalne
 • wyrażać własne odczucia i emocje
 • panować nad własnym zachowaniem
 • prowadzić zdrowy styl życia
 • zadbać o bezpieczeństwo własne i innych
 • formułować pytania pozwalające zrozumieć świat i siebie
 • sprostać wymaganiom na dalszym etapie kształcenia

C) Potrafili:

 • korzystać z najnowszych zdobyczy cywilizacyjnych i kulturowych
 • zachować się odpowiednio do sytuacji
 • zachowywać się proekologicznie – szanować środowisko naturalne i najbliższe otoczenie
 • planować dalszy rozwój i podjąć właściwe decyzje edukacyjne i zawodowe
 • dociekać, poszukiwać i zainteresować się otaczającą ich rzeczywistością
 • być altruistyczni, empatyczni i tolerancyjni.

 Rodzice:

 1. Uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci.
 2. Współpracowali ze szkołą i włączali się w jej działania.
 3. Wspomagali:

- naszą pracę dydaktyczno-wychowawczą,

-  dzieci w drodze do dorosłości,

-  szkołę w nowych pomysłach.

 1. Byli zadowoleni z wyników nauczania i realizacji zadań szkoły.

 Nauczyciele:

 1. Wspierali rozwój osobowości ucznia.
 2. Rozwijali samodzielność, kreatywność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia.
 3. Jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki i funkcjonowania w życiu dorosłym.
 4. Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki masowego przekazu.
 5. Rozwijali poczucie solidarności, współpracy i wzajemnej pomocy.

III  ATUTY SZKOŁY

Rozwój naszej szkoły umożliwiają następujące czynniki:

 •  wykwalifikowana i kompetentna kadra nauczycielska zaangażowana w działania pedagogiczne
 • nauka języków obcych
 •  nauka informatyki w nowoczesnej pracowni komputerowej
 •  pozytywny wizerunek szkoły, do którego przyczyniają się  dobre wyniki egzaminów, sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych
 • organizowanie konkursów, zawodów gminnych i powiatowych oraz imprez środowiskowych
 •  tradycje, które tworzą specyficzny i przyjazny klimat szkoły
 • modernizowana  baza dydaktyczna  zapewniającą dostęp do mediów
 • nowoczesne zaplecze sportowe
 • szeroka oferta zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania uczniów.

IV   PROGRAM  ROZWOJU  SZKOŁY

 1. Określenie celów głównych szkoły i ustalenie celów rocznych obejmujących poszczególne obszary pracy szkoły.
 2. Ustalenie mocnych i słabych stron szkoły.
 3. Określenie wskazań kluczowych.
 4. Określenie priorytetów.
 5. Opracowanie harmonogramu działań.
 6. Monitorowanie  realizacji celów, wprowadzanie zmian .

CELE GŁÓWNE:

 

Cele ogólne/perspektywiczne/strategiczne:

 

 • wyrównywanie szans edukacyjnych
 • umożliwienie uczniom osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości
 • nabywanie umiejętności uczenia się
 • wdrażanie uczniów do tolerancji, otwarcia na innych, wrażliwości na poszanowanie uniwersalnych wartości
 • kształtowanie postaw patriotycznych i demokratycznych
 • dbanie o tradycje szkoły, budowa poczucia przynależności, więzi z grupą, szkołą, regionem i krajem ojczystym
 • budowanie systemu wychowawczego opartego na nagradzaniu i akceptacji
 • tworzenie przyjaznego środowiska, w którym obowiązują jasne, jednoznaczne, akceptowane przez większość normy społeczne 
 • wyposażenie wychowanków w sprawności i kompetencje niezbędne w dorosłym życiu
 • wspomaganie rozwoju osobowego ucznia, rozbudzanie zainteresowań , wskazywanie wiedzy jako wartości w życiu
 • stosowanie nowoczesnych i efektywnych metod nauczania
 • promowanie idei wolontariatu
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły
 • rozwijanie partnerskiej współpracy z rodzicami tak, aby w większym stopniu wspierali nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej, dzieci w drodze do dorosłości i szkołę w realizacji celów
 • dalsza informatyzacja placówki ( wymiana wysłużonego sprzętu , szybki dostęp do internetu , wzbogacanie oprogramowania edukacyjnego)
 • doposażanie świetlicy, biblioteki i  pracowni przedmiotowych
 • optymalne wykorzystanie bazy sportowej
 • wykorzystywanie dodatkowych pomieszczeń dla funkcjonowania świetlicy szkolnej (miejsce do cichej nauki, zabaw)
 • poszerzenie oferty szkoły o nowe koła zainteresowań i zajęcia oczekiwane przez uczniów i rodziców
 • modernizacja infrastruktury szkoły
 • wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego dla rozwoju szkoły
 • wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania
 • poszerzanie grona przyjaciół i darczyńców szkoły.

Cele roczne:

 Są zawarte w:

 • planie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły
 • planie nadzoru pedagogicznego, m.in. terminarz posiedzeń rad pedagogicznych
 • planie pracy pedagoga
 • programie wychowawczo-profilaktycznym
 • planach pracy zespołów funkcjonujących w szkole
 • klasowych planach wychowawczych.

 MOCNE I SŁABE STRONY SZKOŁY

 Mocne strony :

 • wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli
 • opieka pedagoga i logopedy
 • dobra opinia szkoły w środowisku lokalnym
 • zintegrowane zespoły klasowe
 • brak agresji i przemocy wśród uczniów
 • brak przejawów narkomanii wśród uczniów
 • dobra opieka socjalna ucznia
 • zaangażowanie uczniów w organizowaniu imprez szkolnych
 • współpraca z instytucjami działającymi dla dobra ucznia (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, GOPS)
 • wyjazdy młodzieży do kina i teatru
 • urozmaicona oferta wycieczek szkolnych
 • dobre zaplecze sportowe
 • wysoka frekwencja uczniów
 • funkcjonowanie świetlicy i stołówki szkolnej
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • liczne konkursy i akcje organizowane w szkole
 • wysoki procent uczniów promowanych do następnej klasy
 • wysoki procent ocen celujących, bardzo dobrych i dobrych
 • dobre wyniki z egzaminu ósmoklasistów
 • udział szkoły w licznych konkursach i zawodach sportowych na poziomie gminnym, rejonowym i wojewódzkim
 • znajomość przez  uczniów i rodziców zasad oceniania oraz programów realizowanych w szkole  ( wychowawczego, profilaktyki)
 • uczestnictwo rodziców w zebraniach wywiadowczych
 • bieżące przekazywanie informacji o funkcjonowaniu szkoły i postępach uczniów
 • dobry przepływ informacji w szkole
 • funkcjonowanie dziennika elektronicznego
 • zaangażowanie nauczycieli w działania podejmowane w szkole
 • pomoc nauczycieli wobec uczniów i rodziców
 • właściwe relacje nauczycieli i uczniów
 • działania szkoły uwzględniające potrzeby środowiska lokalnego
 • poczucie bezpieczeństwa uczniów na terenie placówki
 • organizowanie spotkań profilaktycznych

 Słabe strony szkoły:

 • brak dodatkowego pomieszczenia dla świetlicy
 • funkcjonowanie szkoły w dwóch budynkach
 • szatnia niespełniająca potrzeb uczniów
 • bierność niektórych rodziców wobec działań podejmowanych w szkole
 • słaba obecność rodziców na uroczystościach szkolnych
 • nieuzasadniona postawa roszczeniowa niektórych rodziców
 • nieznajomość przez niektórych uczniów praw i obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły
 • nierespektowanie przez grupę uczniów  zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole
 • niewłaściwe  zachowanie niektórych uczniów podczas  przerw
 • słaba motywacja do nauki w przypadku niektórych uczniów
 • sporadyczna opieka higienistki
 • brak opieki lekarskiej i stomatologicznej

 Wskazania kluczowe:

 1. Priorytetowo traktować bezpieczeństwo uczniów.
 2. Propagować uniwersalne wartości i żyć zgodnie z nimi.
 3. Rozwinąć promocję szkoły.
 4. Wzmocnić aktywność i samorządność uczniów poprzez promowanie ich inicjatyw i działań.
 5. Wzmocnić współpracę z rodzicami i starać się ich uaktywnić.
 6. Modernizować bazę szkoły i jej zaplecze tak, by zaspokoić potrzeby uczniów, pracowników i rodziców.

 

 Priorytety:

 1. Wzmacniać bezpieczeństwo uczniów poprzez zapobieganie agresji i przemocy, dyżury nauczycieli i pracowników obsługi, rozszerzenie monitoringu, ograniczenie dostępu do szkoły osobom postronnym.
 2. Propagować w szkole uniwersalne wartości jak patriotyzm, demokracja, tolerancja, wolontariat.
 3. Szukać nowych form promocji szkoły, stworzyć ofertę edukacyjną odpowiadającą potrzebom uczniów i rodziców.
 4. Rozwinąć samorządność uczniów, wdrażać w działania szkoły uczniowskie inicjatywy i przedsięwzięcia.
 5. Rozwijać współpracę z rodzicami, zaangażować w zadania szkoły jak najszersze grono rodziców.
 6. Na bieżąco modernizować infrastrukturę szkoły i doposażać poszczególne obszary placówki.

Harmonogram działań w poszczególnych obszarach:

 1. Baza szkoły
 2. Zarządzanie i organizacja.
 3. Efektywność wyników nauczania.
 4. Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej.
 5. Działania opiekuńcze i wychowawcze.
 6. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.
 1. Udział rodziców w życiu szkoły.
 1. BAZA SZKOŁY.

ZADANIA

SPOSOBY  REALIZACJI

1. Wzbogacenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i meble.

Sporządzenie spisu zapotrzebowania i zakup różnego rodzaju pomocy szkolnych, w szczególności tablic i plansz interaktywnych, programów komputerowych, materiałów multimedialnych na nośnikach elektronicznych.

2. Poszerzenie siedziby świetlicy.

W miarę możliwości wygospodarowanie dodatkowych pomieszczeń.

3. Doposażenie  pracowni  przedmiotowych.

 Wymiana zużytych pomocy, zakup nowoczesnych środków dydaktycznych,   w tym audiowizualnych.

4. Optymalne wykorzystanie bazy sportowej.

 Opracowanie planu wykorzystania bazy sportowej dla potrzeb szkoły. Zmiana sposobu realizacji  czterech  godzin wychowania fizycznego. Udostępnianie bazy klubom i organizacjom sportowym.

5. Usprawnienie funkcjonowania szatni.

Zakup szafek dla kolejnych oddziałów starszych uczniów( kl.V,VI)

6. Modernizacja infrastruktury szkolnej.

 Bieżące remonty, rozszerzanie systemu monitoringu  na szatnię.

7. Dostosowanie placówki do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

Zaplanowanie niezbędnych zmian, wybudowanie podjazdów, montaż poręczy.

8. Wyposażenie szkoły w nowy sprzęt nagłaśniający i ksero.

Zakup mikrofonów bezprzewodowych i kolumn. Zakup kserokopiarki.

9. Wygospodarowanie miejsc postojowych dla pracowników.

Wnioskowanie do  organów samorządu terytorialnego o przeanalizowanie możliwości stworzenia dodatkowych  miejsc postojowych w rejonie szkoły.

 1. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA.

 

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

1. Plan pracy szkoły.

Tworzenie przemyślanego i możliwego do zrealizowania planu pracy szkoły (racjonalne planowanie przedsięwzięć, działań, konkursów, itp).

2Organizacja pracy szkoły.

Optymalne dostosowanie  metod i form pracy uwzględniające  propozycje uczniów i rodziców. Usprawnianie komunikacji między wszystkimi  podmiotami szkoły.

3. Rozwijanie zainteresowań uczniów.

Badanie zapotrzebowania (sondaż), organizowanie zajęć pozalekcyjnych, monitorowanie frekwencji i efektywności zorganizowanych form.

4. Funkcjonowanie świetlicy.

 Wykorzystanie pozyskanych pomieszczeń na potrzeby zajęć organizowanych w świetlicy.

5. Działalność Samorządu Uczniowskiego.

Promowanie inicjatywy uczniów  i wdrażanie  ich propozycji i pomysłów akceptowanych  przez rodziców i nauczycieli.

 
 

 1. 3EFEKTYWNOŚĆ WYNIKÓW

ZADANIA

SPOSOBY  REALIZACJI

1. Diagnoza wyników nauczania zgodnie z kalendarzem szkoły.

Przeprowadzenie analizy wyników nauczania z uwzględnieniem wniosków (badanie wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów przeprowadzane po I semestrze i na koniec roku szkolnego).

2. Analiza wyników sprawdzianu klas III, wnioski do dalszej pracy.

Przeprowadzenie analizy wyników po sprawdzianie klas III, opracowanie wniosków, przedstawienie ich radzie pedagogicznej oraz rodzicom.

3. Diagnoza wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w klasie IV.

Przeprowadzenie testów, „na wejście”, analiza wyników, uwzględnienie wniosków w dalszej edukacji.

4.  Analiza wyników egzaminu próbnego klas VII, wnioski do dalszej pracy.

Przeprowadzenie analizy wyników po egzaminie próbnym klas VII, opracowanie wniosków, przedstawienie ich na radzie pedagogicznej oraz rodzicom.

 5. Analiza wyników egzaminów próbnych klas VIII, wnioski do dalszej pracy.

Przeprowadzenie analizy wyników po egzaminach próbnych klas VIII, przedstawienie wniosków na radzie pedagogicznej oraz rodzicom, wdrożenie wniosków w dalszej pracy.

6. Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Zapoznanie uczniów z formułą egzaminu ósmoklasisty, przygotowanie uczniów zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi, cykliczne przeprowadzanie egzaminów próbnych oraz prowadzenie dodatkowych zajęć.

7. Dążenie do „oceniania motywującego”. 

 Cykliczna analiza przedmiotowych systemów oceniania , bieżąca modyfikacja WSO zgodnie z potrzebami.

8. Udział  uczniów w konkursach i zawodach sportowych.

Przygotowanie uczniów do udziału, analiza osiągniętych wyników. Zamieszczanie informacji o sukcesach na stronie szkoły i w lokalnej prasie.

9. Badanie losów absolwentów.

Odwoływanie się do postaw i sukcesów naszych absolwentów. Wskazywanie wzorców.

 1. DOSKONALENIE ZAWODOWE  KADRY  PEDAGOGICZNEJ.

 

    ZADANIA

   SPOSOBY  REALIZACJI

1.  Szkolenia rady pedagogicznej.

Przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych dotyczących problemów wskazywanych przez nauczycieli, wynikających ze zmian w prawie oświatowym, bieżących potrzeb szkoły, kompetencji kluczowych.

2. Motywowanie do podnoszenia i poszerzania kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły.

Wskazywanie kwalifikacji, które są potrzebne, np. w celu wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Motywowanie do podejmowania działań samokształceniowych.

3. Wymiana doświadczeń.

Cykliczne spotkania zespołów przedmiotowych oraz zespołu wychowawców. Podejmowanie wspólnych działań i przedsięwzięć.

4. Nabywanie nowych umiejętności niezbędnych podczas zdalnego nauczania.

Udział kadry w szkoleniach zewnętrznych oraz webinariach.

 

 

 1. DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE I  OPIEKUŃCZE  SZKOŁY.

 

    ZADANIA

  SPOSOBY REALIZACJI

1. Wychowanie w duchu uniwersalnych wartości.

Wskazywanie  Patrona szkoły jako wzorca osobowego. Obchody Dnia Patrona, dostosowanie tematyki zajęć z wychowawcą.

2. Propagowanie i rozwijanie idei wolontariatu.

Angażowanie się w akcje charytatywne oraz inne  działania społeczne, współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i  organizacjami działalności wolontariackiej.

3.  Optymalizowanie działań opiekuńczych szkoły.

Korelacja planu świetlicy i planów wychowawczych klas z planem pracy szkoły. Dbałość o bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły poprzez monitoring, dyżury nauczycieli i pracowników obsługi, ograniczenie dostępu do szkoły osobom postronnym.

4. Kultywowanie tradycji szkoły.

Prowadzenie kroniki, obchody rocznic związanych z działalnością placówki, ceremoniał Pocztu Sztandarowego, opieka nad lokalnymi miejscami pamięci.

5. Przygotowanie uczniów do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych oraz w życiu dorosłym.

 Kształtowanie świadomości swoich mocnych i słabych stron. Poznanie różnych zawodów poprzez organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. Wyjścia i wyjazdy zawodoznawcze. Zapoznanie z ofertą szkół ponadpodstawowych.

6. Współpraca z organizacjami i instytucjami  w celu kształtowania postawy otwartości na świat.

Uczestnictwo szkoły w projektach unijnych. Poszukiwanie partnerów do współpracy.

 

 1. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY  W  ŚRODOWISKU  LOKALNYM.

 

ZADANIA

SPOSOBY  REALIZACJI

1. Promocja szkoły.

Dalsza  promocja szkoły w środowisku poprzez współpracę z  lokalnymi mediami    („Region Żmigrodzki”, nowyzmigrod24.pl). Propozycje nowych działań promocyjnych

2. Udział w życiu społeczności lokalnej.

Współpraca z placówkami kulturalnymi        (Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Gminna, Muzeum), instytucjami i organizacjami (PCK,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej).

3. Udział w  imprezach  środowiskowych.

Włączanie się w gminne  obchody świąt i uroczystości poprzez organizowanie akademii i przedstawień.

4.  Konkursy przedmiotowe, kulturalne, profilaktyczne oraz imprezy i zawody sportowe.

Organizowanie konkursów o zasięgu gminnym i powiatowym ( matematyczny, ortograficzny, czytelniczy, recytatorski, profilaktyczny). Organizowanie zawodów sportowych dla uczniów z gminy i powiatu. Przygotowanie imprez sportowych dla mieszkańców.

 5. Promocja szkoły w mediach elektronicznych.

Systematyczne  zamieszczanie informacji oraz zdjęć na szkolnej stronie internetowej, a także profilu facebookowym biblioteki szkolnej.

 

 

 1. UDZIAŁ RODZICÓW W ŻYCIU  SZKOŁY.

 

   ZADANIA

  SPOSOBY  REALIZACJI

1. Aktywność rodziców w życiu szkoły

Udział przedstawicieli  Rady Rodziców oraz pozostałych rodziców w uroczystościach szkolnych, a także w projektach i działaniach. Współdziałanie w zakresie edukacji, opieki, wychowania i profilaktyki. Opiniowanie dokumentów.

 2. Angażowanie rodziców w działania szkoły w środowisku lokalnym.

 Wspieranie inicjatyw szkoły przez rodziców (wycieczki, imprezy klasowe, akcje charytatywne).

3. Wsparcie finansowe szkoły.

Przekazanie darowizn i 1% podatku na potrzeby placówki.

 Monitorowania realizacji celów, wprowadzanie zmian.

 1. Po zakończeniu danego roku szkolnego następuje ewaluacja celów i poziomu ich realizacji .
 2. Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana i poszerzana o nowe działania zgodnie z potrzebami .

kuratorium

vulcan

archiwalna

jadlospis