• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

Program wychowawczo - profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika

w  Nowym Żmigrodzie

wrzesień 2021

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA – MĘCZENNIKA W  NOWYM ŻMIGRODZIE  ROK SZKOLNY 2021/2022

 

SPIS TREŚCI

 1. PODSTAWA PRAWNA
 2. MISJA SZKOŁY
 3. SYLWETKA ABSOLWENTA
 4. ZAŁOŻENIA PROGRAMU
 1. FORMY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH
 2. METODY PRACY WYCHOWAWCZEJ
 3. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH
 4. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
 5. TREŚCI WYCHOWACZO - PROFILAKTYCZNE
 6. TREŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI ZAWARTE W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
 1. PROCEDURY SZKOLNE – METODY REAGOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
 2. ZASADY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z INSTYTUCJAMI JĄ WSPIERAJĄCYMI W WYCHOWANIU
 3. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W OKRESIE EPIDEMII COVID-19
 4. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM COVID-19
 5. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM
 6. EWALUACJA PROGRAMU
 7. ZAŁĄCZNIKI (PROGRAMY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE POSZCZEGÓLNYCH KLAS)

 I. PODSTAWA PRAWNA

 • Konstytucja RP art. 72;
 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526),;
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) - art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99.
 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 • rozporządzenie MEN. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
 • rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591ze zm.);
 • rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249);
 • Ustawy i rozporządzenia MEN
 • Karta Nauczyciela;
 • Statut Szkoły

„Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży”

 - (art. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo oświatowe).

Profilaktyka rozumiana jest jako zapobieganie pojawieniu się i występowaniu niepożądanych zjawisk i procesów, określanych jako patologie życia społecznego oraz promowanie zjawisk alternatywnych w stosunku do tych, które próbuje się wyeliminować. system działań wzmacniających lub podtrzymujących pozytywne postawy uczniów w toku wychowania. Realizowana jest  podczas działalności edukacyjnej szkoły   

WSTĘP

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego. Ma służyć ujednoliceniu działań wychowawczych i profilaktycznych oraz pozyskaniu rodziców do współpracy w dziedzinie profilaktyki domowej. 

Realizacja  Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu.

Program  przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas  godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, higienistką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Profilaktyka powinna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

II. MISJA SZKOŁY

„Umożliwiamy wszechstronny i prawidłowy rozwój każdego ucznia”

Przyjęliśmy pogląd, że „sercem działalności edukacyjnej szkoły jest to, co dzieje się w relacji: nauczyciel – uczeń/uczniowie”. Dlatego nasz program wychowawczy zakłada, że od siebie będziemy wymagać dużo. Każdy bowiem nauczyciel jest wychowawcą i każdy wpływa na zachowanie, sposób myślenia i obyczaje uczniów, którzy są głównym podmiotem edukacji. Zdajemy sobie sprawę, że nie ma wychowania bez wymagań. One otwierają nowe perspektywy, uczą jak sprostać wyzwaniom, jak nie ulegać trudnościom, jak urzeczywistniać małe i wielkie cele. Pragniemy to uświadomić naszym uczniom, by podążali dalej w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna. Naszą pracą wychowawczą chcemy pokazać, jak żyć wspólnie z innymi ludźmi i „być dla drugich”.

Realizując ten program, będziemy się starać, by nasz wpływ był podporządkowany celowi ogólnemu wychowania, tj. wszechstronnemu rozwojowi osobowości ucznia.

Szczegółowe cele wychowawcze będą realizowane w czasie zajęć zintegrowanych w nauczaniu początkowym, w blokach przedmiotowych w następnym etapie kształcenia oraz podczas realizacji ścieżek edukacyjnych w ramach nauczania różnych przedmiotów lub w postaci odrębnych zajęć. Umożliwią one integrowanie różnych dziedzin wiedzy i doświadczenia.

Najważniejszym założeniem naszego programu wychowawczego jest, by uczeń był twórczym podmiotem. Będziemy dążyć do tego poprzez stosowanie metod aktywizujących ustnych, pisemnych i innych działań. Ukształtują one ucznia jako człowieka myślącego samodzielnie, twórczo, krytycznie i odpowiedzialnie. Zaowocuje to w jego życiu indywidualnym i społecznym, niezależnie od dalszego profilu kształcenia.

Oddziaływać chcemy w czterech obszarach: Zdrowie - edukacja zdrowotna, Relacje – kształtowanie postaw społecznych, Kultura – wartości, normy, wzory zachowań, Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań problemowych (ryzykownych).

W pracy wychowawczej będziemy wspomagać i uzupełniać rodziców, którzy „posiadają pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci”. Chcemy dążyć do tego, by kierunek naszej działalności wychowawczej był zgodny z ich wolą. Poszanowanie ideałów i pozytywnych wartości wyniesionych przez ucznia z domu rodzinnego będzie podstawowym zadaniem nauczyciela – wychowawcy.

III. SYLWETKA ABSOLWENTA

Samodzielny- daje sobie radę w domu i szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi.

Twórczy- stara się rozwiązywać napotkane problemy; naukę traktuje jak coś naturalnego. Ma określone zainteresowania, którym poświęca swój czas i stara się je rozwijać.

Uczciwy – mówi prawdę, szanuje cudzą własność, dotrzymuje słowa.

Odpowiedzialny- gotów ponosić konsekwencje swoich czynów. Jeżeli trzeba, zwraca się o pomoc do osób z najbliższego otoczenia. Działając w grupie, poczuwa się do odpowiedzialności za efekty jej pracy; postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny.

Ciekawy świata- zdobywa wiedzę i umiejętności, korzystając z różnych źródeł. Dostrzega złożoność świata. Jest aktywny umysłowo.

Tolerancyjny- rozumie różnice między ludźmi, w każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

Szanuje godność innych- jest zawsze dobry w stosunku do innych osób, nie stosuje przemocy, nie wyśmiewa się ze słabszych, niepełnosprawnych.

Szanuje prawo- przestrzega statutu i regulaminów szkoły, innych zasad ustalonych przez organa szkoły; przestrzega prawa i zasad ustalonych przez odpowiednie instytucje w mieście i kraju.

Obowiązkowy i punktualny- dotrzymuje terminów, sprawnie planuje swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych.

Otwarty- potrafi uważnie słuchać, rozmawiać, umie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych.

IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

 1. Wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swego przedmiotu elementy Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.
 2. Wszystkie zajęcia szkolne uwzględniają założenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
 3. Nauczyciele dostosowują przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw uczniów do odpowiedniej w tym wieku aktywności dzieci; umożliwiają poznawanie świata w jego jedności i złożoności; wspomagają samodzielność uczenia się; inspirują do wyrażania własnych myśli i przeżyć; rozbudzają ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji. Wspomagają ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1) fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

2) psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

3) społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

4) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

V. FORMY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

1) Zajęcia edukacyjne,

2) Godziny wychowawcze,

3) Zajęcia pozalekcyjne:

- kółko teatralne

- zajęcia sportowe ( piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis, szachy, lekkoatletyka)

- zajęcia przygotowujące do egzaminu

-  zajęcia językowe ( j. angielski, j. francuski)
- zajęcia wspomagające (wyrównujące braki)

- kółko chemiczne

- kółko matematyczne

- kółko polonistyczne

- kółko informatyczne

-  klub sportowy (mecze piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, tenis, szachy, lekkoatletyka)

- młodzieżowe Koło Miłośników Regionu,

- Szkolny Klub Europejski,

-  kółko redakcyjne,

- kółko kulinarne,

- chór (doraźnie)

- dyskoteki szkolne i inne imprezy rozrywkowe (studniówka, andrzejki, walentynki, dzień sportu, dzień profilaktyczny)

- spotkania z ciekawymi ludźmi,

- formy wolontariatu jako akcje charytatywne np. zbiórka na osoby potrzebujące, szlachetna paczka, zbiórka na PCK, Caritas, akcje świąteczne

4) Wycieczki szkolne i klasowe (wyjazdy na basen,  do kina, wycieczki i rajdy),

5) Imprezy i uroczystości klasowe, szkolne, środowiskowe.

VI. METODY PRACY WYCHOWAWCZEJ:

1) gry i zabawy,

2) dyskusje,

3) dramy,

4) twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna,

5) metoda projektów,

6) warsztaty, 

7) treningi umiejętności,

8) rozmowy, pogadanki,

9) pracę z tekstem, którego treścią są wartości i świadectwo ich realizowania przez młodych ludzi,

10) analizę biografii osób godnych naśladowania,

11) spotkania ze świadkami historii;

12) wizyty w miejscach pamięci narodowej,

13) spektakle, gazety szkolne, publikacje książkowe opracowane przez uczniów przy udziale nauczycieli, rodziców oraz innych przedstawicieli środowiska.

VII. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH 

Dyrektor:

1) dba o prawidłowe funkcjonowanie Szkoły, poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej,

2) koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze w Szkole,

3) stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

4) czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.

Nauczyciele:

1) wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

2) kształcą i wychowują dzieci zgodnie z zasadami określonymi w programie,

3) reagują na sygnały zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci,

4) zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu w Szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek.

Wychowawcy klas:

1) poznają uczniów oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt z rodzicami, organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców w działaniach wychowawczo-opiekuńczych,

2) integrują zespół klasowy,

3) rozwiązują indywidualne i klasowe problemy poprzez udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy,

4) interesują się postępami uczniów w nauce, dbają o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, wspólnie z pedagogiem badają przyczyny opuszczania przez uczniów zajęć szkolnych,

5) wdrażają uczniów do samorządności i demokracji (wybór i działalność samorządu klasowego, wypełnianie poszczególnych funkcji klasowych),

6) propagują zasady kulturalnego zachowania,

7) troszczą się o zdrowie uczniów, w szczególności poprzez wdrażanie ich do dbałości o higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i poza szkołą,

8) czuwają nad wszechstronnym rozwojem osobowym ucznia oraz przygotowują go do samodzielnego funkcjonowania poprzez wzmacnianie postawy odpowiedzialności,

9) utrzymują kontakt z rodzicami wychowanków, systematyczne informują o postępach ich dzieci, włączają rodziców w życie szkoły i dążą do uzgodnienia wspólnych zasad wychowania,

10) wspólnie z podopiecznymi dokonują ewaluacji i oceny rezultatów działań wychowawczych,

11) pomagają poznać mocne i słabe strony ucznia w celu planowaniu rozwoju wychowanka.

Rodzice:

1) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci,

 2) współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,

3)  czuwają nad tym, aby dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny,

4) utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby pedagogiem szkolnym bądź Dyrektorem,

5) biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych,

6) rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów. 

Pedagog szkolny:

1) rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,

2) określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmuje działania wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły,

5) wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli wynikające z programu wychowawczego szkoły,

6) działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

7) kontroluje spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,

8) utrzymuje współpracę z wychowawcami klas.

Pracownicy niepedagogiczni:

1) reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym wychowawcę klasy,

2) wyrażają swoją opinię na temat oceny zachowania uczniów,

3) wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych.

Rada rodziców:

1) reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy Szkoły,

2) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy w opracowaniu Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły

Cele wychowawcze Samorządu Uczniowskiego:

1) Propagowanie zasad samorządności wśród uczniów.

2) Przygotowanie uczniów do pełnienia w przyszłości ról publicznych poprzez praktyczne stosowanie w szkole zasad i procedur demokratycznych.

3) Nawiązywanie kontaktów, więzi z lokalnym środowiskiem.

4) Rozwijanie umiejętności współdziałania i pracy w zespole, współpracy  z samorządami klasowymi, nauczycielami oraz innymi organizacjami społecznymi.

5) Kształtowanie zasad skutecznego porozumiewania się z innymi oraz tolerancji wobec innych osób.

6) Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

7) Budowanie poczucia własnej wartości i przydatności do działania na rzecz ogółu.

8) Tworzenie warunków do aktywnego udziału młodzieży w rozwiązywaniu problemów szkoły.

9) Zachęcanie do inicjatywy i przedsiębiorczości w organizowaniu życia szkolnego.

10) Rozbudzanie zainteresowania ważnymi wydarzeniami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi i kulturalno-naukowymi.

11) Uczenie godnego zachowania się w czasie obchodów świąt  i uroczystości szkolnych oraz państwowych.

12) Rozwijanie umiejętności prezentacji własnego stanowiska oraz obrony własnych racji i poglądów.

13) Kształtowanie umiejętności określania własnych potrzeb i możliwości ich zaspokajania.

14) Rozwijanie umiejętności tworzenia prawidłowych relacji interpersonalnych.

15) Rozbudzanie wrażliwości na problemy społeczne, przejawy niesprawiedliwości i krzywdy oraz troskę o słabych i bezbronnych.

16) Stwarzanie możliwości kulturalnego i zorganizowanego spędzania wolnego czasu w kontakcie ze środowiskiem rówieśniczym.

17) Rozwijanie opieki i wzajemnej pomocy koleżeńskiej: dyżury w szkole, opieka nad klasami młodszymi.

18) Organizowanie czasu wolnego: działalność rozrywkowa, artystyczna, kulturalno-oświatowa, sportowo-turystyczna.

19) Uczestnictwo w gospodarowaniu szkołą: opieka nad klasami, opieka nad otoczeniem szkoły, akcje zarobkowe.

20) Uczestnictwo w kształtowaniu wewnętrznych relacji interpersonalnych: udział w tworzeniu prawodawstwa szkolnego, rozstrzyganie konfliktów uczniowskich, udział, na zaproszenie, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, wyrażanie opinii o pracy nauczyciela.

VIII. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

Cele współpracy:

1) zwiększenie zaangażowania rodziców w realizowanie edukacyjno-wychowawczych zadań szkoły, wzbudzenie w nich poczucia współodpowiedzialności za efekty kształcenia i wychowania oraz włączanie ich w życie placówki,

2) pedagogizacja, wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej,

3) poznawanie oczekiwań rodziców w stosunku do placówki, do której uczęszczają ich dzieci,

4) podejmowanie wspólnych działań na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Formy współpracy: 

1) zebrania ogólne i klasowe,
2) spotkania indywidualne z wychowawcą, nauczycielami poszczególnych przedmiotów i dyrektorem,
3) spotkania ze specjalistami i warsztaty dla rodziców planowane w miarę potrzeb,
4) imprezy szkolne i klasowe, uroczystości,
5) dni otwarte szkoły, lekcje otwarte,
6) kontakty telefoniczne, korespondencja, materiały dla rodziców.

Harmonogram współpracy: 

Termin

Zadanie i sposób realizacji

Wrzesień

Zebrania klasowe

1) zapoznanie rodziców z najważniejszymi dokumentami szkoły i obowiązującymi w szkole regulaminami,

2) wybory do rady rodziców,

3) przekazanie najważniejszych informacji na temat spraw bieżących oraz organizacji pracy szkoły.

4)zapoznanie rodziców ze szkolnym systemem oceniania, z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania, z możliwościami dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów,

5) zaplanowanie pracy wychowawczej oraz ustalenie harmonogramu imprez klasowych,

6) przeprowadzenie rozmów mającej na celu zbadanie oczekiwań rodziców wobec szkoły oraz poznanie ich kompetencji i umiejętności, które mogą okazać się przydatne we współpracy ze szkołą

Listopad

1. Zebrania klasowe – przekazanie rodzicom informacji o ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania, o postępach i trudnościach w nauce, problemach wychowawczych.

2. Konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów.

3. Zaplanowanie uroczystości i imprez klasowych.

Grudzień

1. Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych w klasyfikacji śródrocznej ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów.

Styczeń

1. Podsumowanie semestru, informacje na temat spraw bieżących i związanych z organizacją pracy szkoły.

2. Zapoznanie rodziców z wynikami klasyfikacji semestralnej, poinformowanie ich o skutkach uzyskania ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz oceny nagannej zachowania, ustalenia dotyczące pracy w drugim semestrze.

3. Konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów

Luty/

marzec

1. Spotkanie ze specjalistą poświęcone radzeniu sobie z problemami wychowawczymi – spotkania będą organizowane w miarę potrzeb, szczegółowa tematyka spotkania będzie wynikać z oczekiwań i propozycji zgłaszanych przez rodziców.

Kwiecień

1. Konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów

Maj

1. Zebrania klasowe – przekazanie rodzicom informacji o planowanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania, omówienie bieżących spraw.

2. Konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów.

IX. TREŚCI WYCHOWACZO - PROFILAKTYCZNE

I ETAP EDUKACYJNY: klasy 0, I–III Edukacja wczesnoszkolna

OBSZAR

ZADANIA DO REALIZACJI, klasy 0, I - III

Zdrowie - edukacja zdrowotna

1) zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;

2) zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;

3) przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;

4) kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;

5) rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

6) kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;

7) uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;

8) kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

1) kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

2) rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;

3) kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

4) kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;

5) przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;

6) zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;

7) rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

1) kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;

2) kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;

3) kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;

4) kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

5) kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań

6) w celu zapobiegania dyskryminacji;

7) inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;

8) przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

9) przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;

10) wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

11) kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;

12) kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;

13) kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań problemowych (ryzykownych)

1) zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

2) kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów;

3) przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;

4) przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;

5) kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy. 

TREŚCI WYCHOWACZO-PROFILAKTYCZNE  do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy

II ETAP EDUKACYJNY - klasy IV–VIII

OBSZAR

ZADANIA DO REALIZACJI

 

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

KLASA VIII

Zdrowie- edukacja zdrowotna

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.

Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.

Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie.

Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny.

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują.

Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości.

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.

Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.

Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości. 

Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.

Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje.

Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów.

Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.

Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością

Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i długoterminowych.

Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.

Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości.

Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne.

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania.

Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb.

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.

Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.

Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji.

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota).

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę.

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.  

Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.

Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat).

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.

Rozwijanie samorządności.

Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron.

Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności.

Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat).

Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla obydwu stron.

Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji.

Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka.

Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy  wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają.

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.

Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności. 

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.

Umacnianie więzi ze społecznością lokalną.

Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości.

Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań problemowych (ryzykownych)

Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.

Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych.

Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań. 

Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu..

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz zachowaniami agresywnymi. 

Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych. 

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie.

Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich.

Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.

Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków.

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe? 

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych.

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.

Rozwijanie umiejętności podejmowania  działań zgodnych ze zweryfikowanymi źródłami wiedzy.

Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla innych – określanie alternatywnych rozwiązań problemu.

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu podstawy negocjacji i mediacji .  

 

X. TREŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI  ZAWARTE W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

ZDROWIE – edukacja zdrowotna

Przedmiot

 

Wymagania szczegółowe

Uczeń:

Edukacja wczesnoszkolna

- dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia;

- ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia człowieka;

- posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej;

- posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia    i życia;

 - reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby;

- wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych, ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywa nie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze;

- przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia;

- ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. Internet;

- ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka;

Informatyka

- w sposób odpowiedzialny posługuje się technologią dostosowaną do jego predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych;

Biologia

- analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej;

- uzasadnia konieczność ochrony przyrody;

- opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody;

Wychowanie fizyczne

- opisuje, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia;

- opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej;

- opisuje zasady zdrowego odżywiania;

- przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży;

- przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach;

- omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;

- wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ;

- omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny;

- wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni;

- wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania;

WOS

- rozpoznaje przypadki wymagające postaw asertywnych;

 - podaje przykłady trudnych społecznie sytuacji, w których należy zachować się asertywnie; uzasadnia, że można zachować dystans wobec nieaprobowanych przez siebie zachowań innych ludzi lub przeciwstawić się im;

- przedstawia różne formy zachowań asertywnych;

Przyroda

- kształtowanie umiejętności właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu;

 - doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie;

 - poznawanie siebie, swoich zdolności i rozwijanie zainteresowań sprzyjających motywacji do uczenia się;

Edukacja dla bezpieczeństwa

- wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie;

 - wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne), zagrażają zdrowiu oraz wskazuje te, które szczególnie często występują wśród nastolatków; odróżnia czynniki środowiskowe i społeczne (korzystne i szkodliwe), na które człowiek może mieć wpływ od takich, na które nie może mieć wpływu;

 - omawia krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje zachowań sprzyjających (prozdrowotnych) i zagrażających zdrowiu;

- dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjowanie);

 - wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach zdrowotnych;

 - ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, ustala indywidualny plan działania na rzecz własnego zdrowia;

 - ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć warunki środowiskowe i społeczne, które są korzystne dla zdrowia (ochrona środowiska przyrodniczego, wsparcie społeczne, komunikacja interpersonalna, współpraca osób, instytucji i organizacji na rzecz zdrowia itp.);

Technika

- przyjmuje postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan środowiska;

- kształtuje umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów znajdujących się w najbliższym otoczeniu;

Wychowanie do życia w rodzinie

- radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu;

 

RELACJE – kształtowanie postaw społecznych

Przedmiot

 

Wymagania szczegółowe

Uczeń:

Edukacja wczesnoszkolna

- identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;

 - przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad;

- współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię;

- dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory;

- dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście w relacji z innymi osobami niż w samotności;

 - odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty osób, np. rodzinę, klasę, państwo;

- ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, także jemu, należy się szacunek, że szacunkiem należy obdarzać także wspólnoty osób – rodzinę, klasę, naród (ojczyznę), w tym wspólnotę religijną – a także symbole tych wspólnot;

 - szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz swoją, wyraża swoim komunikatem werbalnym i niewerbalnym;

- uwzględnia coraz częściej godność i dobro innych osób, podejmując decyzję o działaniu;

- wyraża szacunek wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli w sytuacjach codziennych i uroczystych, przejawiając właściwe zachowanie;

 - wchodzi w relacje z innymi osobami (rówieśnikami, nauczycielami), szanując to, co jest wartością dla nich, i nazywając to, co jest wartością dla niego;

 - naśladuje i przyjmuje jako własne zachowania dobre na podstawie doświadczeń ze świata realnego oraz przykładów płynących z tekstów literackich, filmów i innych źródeł;

 - przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, której jest członkiem;

Informatyka

- uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu, posługując się technologią taką jak: poczta elektroniczna, forum, wirtualne środowisko kształcenia, dedykowany portal edukacyjny;

- identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współpracy nad wspólnym rozwiązywaniem problemów;

 - bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się; projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;

Wychowanie fizyczne

- uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego; potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za wspólną grę;

- pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych;

 - wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania;

 - wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością taneczną;

 - omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci; - identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować;

 - wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych;

- wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psychofizycznych;

 - współpracuje w grupie szanując poglądy i wysiłki innych ludzi, wykazując asertywność i empatię;

- motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. osoby niepełnosprawne, osoby starsze);

WOS

- współpracuje z innymi – dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich;

- wykazuje konieczność współdziałania w życiu społecznym i wyjaśnia istotę samorządności;

- uzasadnia, że człowiek jest istotą społeczną; rozumie znaczenie potrzeb społecznych człowieka (kontaktu, przynależności, uznania);

 - przedstawia zasady komunikowania się; wyjaśnia zasady skutecznej autoprezentacji – kształtowania swojego wizerunku;

- wymienia cechy grup społecznych; charakteryzuje grupę koleżeńską i grupę nastawioną na realizację określonego zadania; uzasadnia, że efektywna współpraca przynosi różne korzyści; przedstawia różne formy współpracy w grupie;

- rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej; 

- wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;

 - rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej; wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;

- przedstawia cele i przykłady działania organizacji społecznych skupiających młodych ludzi w Polsce; wyjaśnia ideę wolontariatu i przedstawia formy działalności wolontariuszy;

Przyroda

- zachęcanie do działania na rzecz środowiska lokalnego;

- doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole;

Biologia

- prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych;

Wychowanie do życia w rodzinie

- zna i stosuje zasady savoir-vivre'u w różnych sytuacjach społecznych;

- rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych; przyjmuje odpowiedzialność za manifestowane reakcje, wypowiadane i pisane słowa;

- kształtuje i wyraża postawy asertywne, gdy nie może lub nie powinien czegoś wykonać, stara się odmawiać tak, by nie ranić drugiego;

- bierze udział w życiu społecznym przez: wolontariat, stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktywność indywidualną; ujawnia wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i zna konkretne sposoby jej udzielania; 

 

KULTURA – wartości, normy i wzory zachowań

Przedmiot

 

Wymagania szczegółowe

Uczeń:

Edukacja wczesnoszkolna

- ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne respektowane przez środowisko szkolne;

 - szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach;

- określa, co jest dobre, a co jest złe, w otaczającym go świecie i w świecie poznawanych tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego zdania;

- odróżnia szczęście od doraźnie odczuwanej przyjemności i poznaje, że dobro jest źródłem szczęścia własnego oraz innych osób;

- odkrywa, że wspólnota osób, której jest członkiem, ustanawia swoje zasady (normy) i oczekuje ich respektowania;

Język polski

- kształtuje umiejętność uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;

- rozwija zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami;

- kształci postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej;

- rozwija zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych;

- rozwija szacunek dla wiedzy, wyrabia pasję poznawania świata i zachęca do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;

 - rozwija umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania;

 - rozwija umiejętność rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy, oraz szacunku dla cudze własności intelektualnej;

 - kształci nawyki systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania;

- jest zachęcany do rozwijania swoich uzdolnień przez udział w różnych formach poszerzania wiedzy, na przykład w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i wykładach, oraz rozwijania umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy;

Historia

- poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje;

Muzyka

- poznaje i popularyzuje przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje swojego regionu;

- zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej;

 - zna i wymienia instytucje upowszechniające kulturę muzyczną we własnym regionie, kraju i na świecie oraz ich działalność, a także śledzi wydarzenia artystyczne;

- uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym (również z wykorzystaniem technologii informacyjnej);

 - angażuje się w kreowanie kultury artystycznej swojej szkoły i najbliższego środowiska;

 - uczestniczy realnie lub wirtualnie w różnorodnych wydarzeniach muzycznych;

- stosuje zasady wynikające ze świadomego korzystania i uczestniczenia w dorobku kultury muzycznej: odpowiednie zachowanie podczas koncertu, przedstawienia operowego itp., tolerancja dla preferencji muzycznych innych osób oraz szacunek dla twórców i wykonawców;

Plastyka

- zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury (historycznej i współczesnej);

- zapoznaje się z twórczością artystów w obrębie „małej ojczyzny”;

WOS

- uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzeczne interesy, inne cele); przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady;

- podaje cnoty obywatelskie (odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, aktywność, przedsiębiorczość, solidarność, roztropność, tolerancja, odwaga cywilna); wykazuje, odwołując się do działań wybitnych Polaków, znaczenie ich urzeczywistnienia dla pożytku publicznego;

- wymienia mieszkające w Polsce mniejszości narodowe i etniczne, grupę posługującą się językiem regionalnym oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) i lokalizuje miejsca ich zwartego zamieszkiwania; przedstawia za Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – prawa przysługujące etnicznym grupom mniejszościowym;

 - uzasadnia, że można pogodzić różne tożsamości społeczno-kulturowe (regionalną, narodową/etniczną, państwową/obywatelską, europejską);

 - rozpoznaje przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemityzmu, oraz uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się tym zjawiskom;

- planuje dalszą edukację, uwzględniając własne zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz rady innych osób i sytuację na rynku pracy;

Przyroda

- kształtuje postawy związane z tożsamością kulturową regionu;

Geografia

- łączy racjonalność naukową z refleksją nad pięknem i harmonią świata przyrody oraz dziedzictwem kulturowym ludzkości;

 - przyjmuje postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozumienie potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania;

- rozwija w sobie poczucie tożsamości oraz wykazywanie postawy patriotycznej, wspólnotowej i obywatelskiej;

- ma poczucie dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku narodu (różnych obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego własnego regionu i Polski, krajobrazów Polski, walorów przyrodniczych, kulturowych, turystycznych oraz sukcesów polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej);

- kształtuje pozytywne – emocjonalne i duchowe – więzi z najbliższym otoczeniem, krajem ojczystym, a także z całą planetą Ziemią;

- rozwija postawy współodpowiedzialności za stan środowiska geograficznego, kształtowanie ładu przestrzennego oraz przyszłego rozwoju społeczno-kulturowego i gospodarczego „małej ojczyzny”, własnego regionu i Polski;

- przełamuje stereotypy i kształtuje postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji i poszanowania innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa kulturowego własnego narodu i własnej tożsamości;

Informatyka

- opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją;

- postępuje etycznie w pracy z informacjami;

Wychowanie do życia w rodzinie

- jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie; 

 

BEZPIECZEŃSTWO – profilaktyka zachowań ryzykownych

Przedmiot

 

Wymagania szczegółowe

Uczeń:

Edukacja wczesnoszkolna

- wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu;

- rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowania się środkach publicznego transportu zbiorowego;

- stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną, rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą; stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku;

- ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania

- się człowieka w takich sytuacjach; - stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia związane z czasem pracy z takimi urządzeniami, oraz stosuje zasady etykiety;

 - rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci Internet;

Informatyka

- rozróżnia pozytywne i negatywne zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, w tym zwłaszcza w sieci Internet;

- przestrzega ogólnie przyjęte zasady związane z bezpieczeństwem w Internecie;

 - posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem; przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

- uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do własności intelektualnej;

- wymienia zagrożenia związane z powszechnym dostępem do technologii oraz do informacji i opisuje metody wystrzegania się ich;

- stosuje profilaktykę antywirusową i potrafi zabezpieczyć przed zagrożeniem komputer wraz z zawartymi w nim informacjami;

- ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich;

Wychowanie fizyczne

- omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach w różnych porach roku;

- omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek w odniesieniu do podejmowania aktywności fizycznej; - wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego;

- wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im;

- wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu;

Technika

- przewiduje zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania sprzętu technicznego;

 - analizuje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu podczas pracy z narzędziami i urządzeniami (procedura postępowania podczas wypadku przy pracy;

- umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w typowych sytuacjach zagrożenia);

WOS

- rozpoznaje zachowania związane z przemocą fizyczną i psychiczną, w tym werbalną, wobec siebie i innych; wymienia osoby i instytucje, które należy powiadomić w takich sytuacjach;

- przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z zasobów Internetu; rozpoznaje przemoc w cyberprzestrzeni i wyjaśnia, jak należy na nią reagować;

- wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie wykroczeń i przestępstw;

 - przedstawia uprawnienia policjantów i funkcjonariuszy innych służb porządkowych oraz swoje prawa w kontakcie z tymi służbami;

Edukacja dla bezpieczeństwa

- wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń (pochodzenia naturalnego i wywołane przez człowieka);

- wymienia zasady ostrzegania ludności o zagrożeniach; rozróżnia poszczególne sygnały alarmowe i środki alarmowe; omawia zasady właściwego zachowania się w razie uruchomienia sygnałów alarmowych; Wychowanie do życia w rodzinie

- świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków społecznego przekazu, w tym z Internetu, dokonując wyboru określonych treści i limitując czas im poświęcany;

XI. PROCEDURY SZKOLNE – METODY REAGOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

(np. związanej ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, zachowaniami agresywnymi zagrażającymi bezpieczeństwu, zachowaniami karalnymi).

1.  Postępowanie wobec ucznia będącego pod wpływem narkotyków lub alkoholu:

 1. nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy,
 2. izoluje ucznia zapewniając mu bezpieczeństwo,
 3. zawiadamia pielęgniarkę lub lekarza,
 4. zawiadamia pedagoga i dyrektora szkoły,
 5. wychowawca (dyrektor lub pedagog) zawiadamia rodziców i wzywa ich do szkoły zobowiązując do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły,

- w przypadku odmowy ze strony rodziców, o pozostaniu ucznia w szkole lub przewiezieniu do placówki służby zdrowia bądź przekazania funkcjonariuszom Policji decyduje lekarz w porozumieniu z dyrektorem,

- w przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu i zachowującego się agresywnie, jeżeli rodzice odmawiają przyjazdu – szkoła zawiadamia Policję,

- jeżeli zdarzenia, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły powtarzają się, szkoła ma obowiązek powiadomienia Policji bądź Sądu Rodzinnego.

2.  Postępowanie w sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk:

 1. nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby lub kieszeni (we własnej odzieży),
 2. nauczycielowi nie wolno samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – może to zrobić jedynie Policja,
 3. powiadamia dyrekcję szkoły,
 4. powiadamia rodziców (opiekunów) i wzywa ich do szkoły,

- jeżeli uczeń nie chce dobrowolnie przekazać substancji ani pokazać zawartości teczki, szkoła wzywa Policję,

- jeżeli uczeń odda podejrzaną substancję nauczyciel, po jej zabezpieczeniu zobowiązany jest przekazać ją do najbliższej

jednostki Policji,

- zdarzenie musi być udokumentowane, sporządza się możliwie dokładną notatkę.

3. Postępowanie wobec sprawcy czynu karalnego:

 1. powiadomienie dyrektora,
 2. ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
 3. przekazanie sprawcy dyrektorowi bądź pedagogowi pod opiekę,
 4. powiadomienie rodziców,
 5. gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała) niezwłoczne powiadomienie Policji 

4. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

 1.  udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie lekarza lub pogotowia
 2. powiadomienie dyrektora szkoły,
 3.  powiadomienie rodziców
 4. wezwanie Policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna.

XII. ZASADY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z INSTYTUCJAMI JĄ WSPIERAJĄCYMI  W WYCHOWANIU

 1. Współpraca z Sądem Rodzinnym.
Szkoła podejmuje następujące działania:
- sporządza pisemne wnioski z uzasadnieniem o rozpatrzenie spraw uczniów dotyczących: uchylania się od obowiązku szkolnego, rażących zaniedbań rodziców w sprawowaniu opieki i wychowaniu dziecka, przemocy w rodzinie,
- przekazuje na prośbę sądu opinie o uczniach, nad którymi ustanowiono nadzór, wychowujących się w rodzinach zastępczych lub z powodu toczącego się postępowania w ich sprawie,
- udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom nadzorowanym przez kuratora,
- współdziała z zawodowymi i społecznymi kuratorami rodzinnymi,
 1. Współpraca z Policją
Szkoła kontaktuje się z Policją w celu:
- udziału przedstawicieli w zajęciach edukacyjnych,
- informowania uczniów o konsekwencjach zachowań przemocowych,
- informowania i pomocy w sytuacjach agresywnych zachowań uczniów,
- dokonania czynności przeszukania w przypadku podejrzenia  o posiadanie narkotyków, alkoholu,
- pomocy w przypadku kradzieży, wymuszeń rozbójniczych,
- działań profilaktycznych w sytuacji stwierdzenia wandalizmu,
- podjęcia działań w przypadku stwierdzenia uczestnictwa uczniów  w nieformalnych grupach negatywnych,
- wygłaszania prelekcji dotyczących bezpieczeństwa,
- prowadzenia spotkań mediacyjnych.
 1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Szkoła kontaktuje się z poradnią w celu:
- pomocy w zdiagnozowaniu środowiska uczniów,
- rozpoznania możliwości i indywidualnych potrzeb ucznia,
- wspierania ucznia w rozwoju,
- określenia formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- udzielania pomocy nauczycielom w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów,
- udzielania pomocy rodzicom i rozwijania ich umiejętności wychowawczych.
 1. Współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wspierania finansowego i materialnego uczniów z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.

XIII. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Szkoła podejmuje działania mające na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 w szkole oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

Podejmowane działania dotyczą sprawowania opieki nad dziećmi oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 na terenie szkoły.

Zakres obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych uczestników postępowania, jak również wytyczne sanitarne dla obszarów szkoły określa szczegółowo Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie w okresie epidemii COVID- 19.

Obowiązki nauczycieli:

1) Pracownik pracuje wg ustalonego przez dyrektora planu zajęć.

2) Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

3) Dba, aby uczniowie zachowywali dystans społeczny – przynajmniej 1,5 m odległości między sobą oraz nauczycielem.

4) Co godzinę wietrzy pomieszczenie, co odnotowuje w rejestrze wietrzenia sali.

5) Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 45 minut.

6) Może wychodzić z uczniami na zewnątrz szkoły w czasie zajęć, postępując zgodnie z przyjętymi zasadami i zachowując bezpieczną odległość między uczniami, proponując zajęcia z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5m.

7) Przestrzega zasad korzystania z boiska szkolnego, innych pomieszczeń szkolnych, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

8) Po powrocie do szkoły pilnuje, aby uczniowie umyli dokładnie ręce, zachowując bezpieczny dystans – 1,5 m i wrócili do sali pojedynczo z zachowaniem bezpiecznego dystansu.

9) Dba o higienę rąk – często myje ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

10) Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia dyrektora szkoły i pozostaje w domu.

11) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych:

1) Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID -19 na terenie Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły.

2) Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało, nie przysyłają dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby, np. podwyższona temperatura, kaszel, katar, itp.

3) Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do szkoły.

4) Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

5) Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

6) Zapewniają dziecku wodę do picia i drugie śniadanie zapakowane w pojemnik lub torbę foliową.

7) Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/ze szkoły są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 metra.

8) Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do szkoły – nie wchodzi na teren szkoły.

9) W sytuacjach uzasadnionych może - przestrzegając obowiązku stosowania środków ochronnych (maseczka/dezynfekcja) - przebywać tylko w wyznaczonym miejscu przy wejściu do budynku szkolnego, o ile nie wykazuje objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

10) W wyjątkowych sytuacjach rodzic może przebywać w innych miejscach wskazanych przez upoważnionego pracownika szkoły.

11) Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora lub pracownika szkoły.

Obowiązki uczniów:

1) Uczeń przychodzi do szkoły z własnymi przyborami i podręcznikami, wodą oraz drugim śniadaniem.

2) Uczeń zachowuje bezpieczny dystans – 1,5 m od innych osób, przy wejściu do budynku szkolnego dezynfekuje ręce.

3) Udaje się do sali lekcyjnej zgodnie z planem lekcji.

4) Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce. Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela.

5) W sali lekcyjnej uczeń nie musi nosić maseczki, gdy pozostaje w bezpiecznej odległości 1,5 m od innych uczniów oraz nauczyciela.

6) Uczeń zasłania usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu.

7) Uczeń, który źle się czuje, jest przeziębiony, ma podwyższoną temperaturę, nie przychodzi na zajęcia.

8) Jeśli przy pomiarze temperatury będzie ona podwyższona do 38°, uczeń nie zostanie wpuszczony na teren szkoły, o zaistniałym fakcie pracownik powiadomi rodziców.

9) Do czasu pojawienia się rodziców uczeń zostanie w izolatce pod opieką wyznaczonego przez dyrektora szkoły pracownika.

10) Jeśli członek rodziny jest objęty kwarantanną uczeń nie może przychodzić na zajęcia.

11) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) nauczyciel postępuje według Procedury.

XIV. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM COVID-19

1) Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w maskę, fartuch ochronny i rękawiczki zostaje odizolowane do wyznaczonego pomieszczenia, pełniącego funkcję izolatki – gabinet higieny szkolnej.

2) Pracownik pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 1,5 m odległości.

3) Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

4) Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

5) Dyrektor zawiadamia stację sanitarno -epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na numer alarmowy 112.

6) Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę), zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatki.

7) Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w fartuch ochronny, maskę i rękawiczki.

8) Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

9) O osobach objętych kwarantanną zadecyduje inspektor sanitarny.

XV PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

1) Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego szkoła będzie czynna od godziny 7.00. -16.00.

2) Na tablicy ogłoszeń, przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.

3) Co najmniej raz na godzinę sale, w których przebywają uczniowie będą wietrzone przez nauczyciela.

4) Jeżeli uczeń wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony, nie zostanie w tym dniu przyjęty do szkoły.

5) Każda osoba wchodząca do szkoły musi nosić maseczkę i zdezynfekować ręce płynem umieszczonym przed wejściem, zachowują bezpieczny dystans 1,5 m w stosunku do pracowników i innych osób.

6) Do szkoły będą wpuszczane osoby z zewnątrz (nie dotyczy uczniów) tylko w uzasadnionych przypadkach.

XVI. EWALUACJA PROGRAMU 

Zasady ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego.

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo – profilaktycznego.

Ewaluacja przeprowadzane będzie poprzez:

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

2) analizę dokumentacji,

3) przeprowadzenie ankiet, wywiadów wśród uczniów, nauczycieli, rodziców,

4) rozmowy z rodzicami,

5) wymianę spostrzeżeń w zespole wychowawczym i komisjach oddziałowych,

6) analizy przypadków.

Wnioski z obserwacji, ankiet, rozmów zostaną uwzględnione przy opracowaniu Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na następny rok szkolny.

XVII. ZAŁĄCZNIKI

Programy wychowawczo-profilaktyczne poszczególnych klas.

Powyższy Program Wychowawczo – Profilaktyczny  został zatwierdzony przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną.

kuratorium

vulcan

archiwalna

jadlospis