Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Regulamin funkcjonowania szkoły w okresie COVID-19. Zarządzenia

Napisane przez pedagog
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
 
 

 
 Zarządzenie nr 10/2020/2021
z dnia 23 października 2020 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie
 w sprawie czasowego wprowadzenia nauczania zdalnego w klasie 3b
Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie
 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną,  na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 poz. 1166) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej ustnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Zarządzam co następuje :

 § 1

Wprowadza się nauczanie zdalne w w/w  placówce dla uczniów klasy 3b na okres od dnia 26.10.2020 do dnia 30.10.2020 r.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Alicja Witkowska - dyrektor szkoły

 
 
 
Zarządzenie nr 9/2020/2021
Dyrektora Podstawowej w Nowym Żmigrodzie
z dnia 23 października 2020r.
wprowadzające procedury organizacji zdalnego nauczania
od dnia 26 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020r.
dla klas 4-8
 

 §1

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zawiesza się od dnia 26 października do dnia 8 listopada 2020r.zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 4, 5, 6, 7 i 8 szkoły podstawowej.

 § 2

W klasach 4-8 wprowadza się z dniem 26 października 2020r.  nauczanie zdalne.

 § 3

Uczniowie pracują zgodnie z obowiązującym planem lekcji dla każdej klasy wraz  z zajęciami indywidualnymi, tj., zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne,  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia przygotowujące do egzaminu.

 § 4

Szczegółowe procedury zdalnego nauczania określone są w regulaminie ”Regulamin zdalnego nauczania Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.

 § 5

Nauczyciele będą kontaktowali się z uczniami poprzez platformę Microsoft Teams, dziennik elektroniczny oraz umówione wcześniej komunikatory.

 § 6

Świetlica szkolna dla uczniów klas 1-3 pracuje od godz. 700 do godz. 1600 .

 § 7

Obiady dla klas 1- 3 będą wydawane normalnie bez zmian, natomiast dla uczniów klas 4-8 nie będą wydawane. Zgodnie z nowymi ustaleniami nastąpi zwrot części kosztów wpłaconych na obiady za miesiąc październik dla klas 4-8.

 § 8

W ramach zdalnego nauczania szkoła udostępnia i wypożycza uczniom  sprzęt komputerowy. Możliwości szkoły w zakresie wypożyczanego sprzętu komputerowego są ograniczone.

 § 9

Przypomina się, że zgodnie z decyzją Rządu od dnia 26 października do odwołania w godz. od 8.00 do 16.00 dzieci do 16 roku życia mogą przemieszczać się tylko pod opieką osoby dorosłej.

 § 10

Zarządzenie Dyrektora Szkoły wchodzi z dniem 26 października 2020r.

Proszę o przestrzeganie reżimu sanitarnego rekomendowanego przez władze państwowe dotyczącego dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz zasłaniania ust i nosa.

 

Alicja Witkowska - dyrektor szkoły

Czytany 176 razy