Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

ŚWIETLICA SZKOLNA

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu lub ze względu na czas pracy ich rodziców, organizuje się świetlicę szkolną.

2. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

3. Świetlica jest czynna od godz. 7.00 do godz. 16.00. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. Ponadto opieką objęci są uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym lub kursowym, którzy samodzielnie dochodzą do autobusu na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów. W przypadku braku zgody rodzica/opiekuna, uczniów odprowadza osoba wyznaczona przez dyrektora. 

4. Ucznia ze świetlicy wybiera rodzić lub osoba przez niego upoważniona (karta zgłoszenia).

5. Świetlica szkolna pracuje na podstawie szczegółowego planu pracy opracowanego na dany rok szkolny, zatwierdzonego przez Radę pedagogiczną.

6. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej, stosownie do potrzeb, zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

Do zadań świetlicy należy:

 1. Objęcie opieką uczniów.
 2. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 3. organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 4. ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowania i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,
 5. stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 6. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
 7. rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
 8. współdziałanie z rodzicami i nauczycielami, a w miarę potrzeby z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku.

 

Źródło: Statut szkoły

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

 

 • W świetlicy mówimy półgłosem, nie krzyczymy, nie biegamy bez potrzeby.
 • Wszyscy dbamy o porządek i estetyczny wygląd świetlicy oraz wygląd osobisty.
 • Szanujemy gry i zabawki. Oszczędnie gospodarujemy materiałami.
 • Szanujemy dobro społeczne i osobiste. Bierzemy udział w pracach społecznych.
 • Jesteśmy grzeczni i uprzejmi dla wszystkich.
 • Zawsze spełniamy polecenia wychowawców. Wychodzimy za pozwoleniem.
 • Uczymy się samodzielnej pracy. Starannie i sumiennie odrabiamy lekcje.
 • Uczestnik świetlicy nie ma ocen niedostatecznych, wykazuje się umiejętnością właściwego organizowania wolnego czasu sobie i innym.
 • Opiekujemy się młodszymi kolegami. Pomagamy im w pokonywaniu trudności.
 • Staramy się, aby nam było dobrze z innymi, a innym z nami.
 • Od nas zależy, abyśmy się tu czuli dobrze.

 

 

OPIEKĘ NAD UCZNIAMI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ SPRAWUJĄ WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:
mgr Beata Piekuś-Durał 

 

Galeria - 'Spacer po szkole'


 

 

Czytany 789 razy