• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

Świetlica szkolna

DO POBRANIA:
 

KARTY ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY pobierz

ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO KARTY pobierz

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika

w Nowym Żmigrodzie

 

Podstawa prawna

Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ze zmianami.

W szkole realizowane są zajęcia świetlicowe, w ramach, których zapewnia się zorganizowaną opiekę dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczą uczniom klas I – III Szkoły Podstawowej przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, stosownie do potrzeb środowiska oraz uczniom z pozostałych klas, którzy dojeżdżają do szkoły autobusem szkolnym lub kursowym. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy rodziców/prawnych opiekunów lub organizacji dojazdu do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole.

I. Cele i zadania:

 1. Celem realizowanych zajęć świetlicowych jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
 2. Zadania:

a. organizowanie pomocy w nauce, odrabianie zadań, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

b. organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

c. ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,

d. organizowanie kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków kulturalnego życia,

e. kształtowanie nawyków higieny, czystości, dbałości o zachowanie zdrowia,

f. rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,

g. współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych,

h. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

II. Organizacja pracy:

 1. Opiekę nad grupą wychowanków sprawują wychowawcy imiennie odpowiadający za kierunek opieki i wychowania dzieci.
 2. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut.
 3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi 25 osób.
 4. Świetlica szkolna czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 5. Czas i godziny pracy dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków i rodziców.
 6. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu działań dydaktyczno - opiekuńczo-wychowawczych.
 7. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne.
 8. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie skierowani przez dyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji np.: gdy zaistnieje potrzeba zorganizowania zastępstw za nieobecnego nauczyciela.

III. Nabór:

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie prawidłowo wypełnionej
 

KARTY ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY pobierz

ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO KARTY pobierz

Karty zgłoszenia dostępne są również u wychowawców świetlicy.

 1. Wypełnioną kartę należy złożyć u wychowawców klasy/ w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do końca marca danego roku szkolnego.
 2. Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć wszystkie wymagane zaświadczenia (potwierdzone przez zakład pracy) lub oświadczenia .
 3. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas I-III na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjnej, w skład której wchodzą: wychowawcy świetlicy. Z posiedzenia tej komisji po zakończeniu okresu rekrutacyjnego sporządza się protokół oraz imienną listę dzieci przyjętych do świetlicy. O nieprzyjęciu dziecka do świetlicy rodzic zostanie poinformowany osobiście, telefonicznie lub pisemnie przez wychowawcę klasy.
 4. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci: (w oparciu o zaświadczenia/ oświadczenia)
 • obojga rodziców/prawnych opiekunów, rodziców zastępczych czynnie pracujących,
 •  rodzica /prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko, pracującego zawodowo,
 •  jedno lub oboje rodziców /opiekunów prawnych posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
 •  dojeżdżające autobusem szkolnym lub kursowy,
 •  oczekujące na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
 1. O przyjęciu dziecka do świetlicy (w przypadku zbyt wielu uczniów spełniających kryteria z punktu 5) będzie decydować kolejność zgłoszeń do wyczerpania miejsc.
 2. W przypadku rodziców będących w separacji lub po rozwodzie prosimy o przedstawienie odpowiednich dokumentów regulujących sprawowanie opieki rodzicielskiej nad dzieckiem.
 3. Dzieci rodziców niepracujących mogą zostać przyjęte, gdy pozwoli na to liczba wolnych miejsc.
 1. Wypełniając kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy, rodzic oświadcza, że podaje dane zgodne ze stanem faktycznym i akceptuje wewnętrzny regulamin świetlicy.

(Ja niżej podpisany/a świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane w karcie dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

 1. Świetlica szkolna rozpoczyna działalność z dniem rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, a kończy w dniu zakończenia tych zajęć.

REGULAMIN WEWNĘTRZNY:

 1. Po zakończeniu lekcji uczeń przychodzi na zajęcia świetlicowe pod opieką nauczyciela uczącego.
 2. Uczniowie zakwalifikowani do świetlicy zobowiązani są do regularnego uczęszczania na zajęcia (przed i po lekcjach).
 3. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 4. Dzieci zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową.
 5. Dzieci mają obowiązek szanować pomoce dydaktyczne i dbać o wyposażenie sali.
 6. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia szkoły rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
 7. Zabrania się przynoszenia z domu na teren szkoły zabawek, przedmiotów, które nie stanowią pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć.
 8. Dziecko po zajęciach mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych przypadkach, gdyby dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie wskazaną w karcie potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, dostarczone do świetlicy.
 9. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.
 10. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania wychowawcy o odbiorze dziecka ze szkoły.
 11. Po godzinach pracy nauczyciele świetlicy nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą za nie odpowiedzialności. W razie sytuacji losowej powodującej opóźnienie w odebraniu dziecka (po godzinach pracy świetlicy), rodzic zobowiązany jest powiadomić wychowawcę świetlicy na nr 134435196
 12. Opieką świetlicową objęci są uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym i kursowym. Uczniowie ze świetlicy odbierani są przez opiekunki i doprowadzani do autobusu.
 13. Dzieci do ukończenia siódmego roku życia nie mogą samodzielnie opuszczać szkoły, muszą być odbierane przez osoby pełnoletnie.
 14. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
 15. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się tylko w przypisanej grupie sali lub na boisku szkolnym, placu zabaw, sali gimnastycznej.
 16. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko z zajęć świetlicowych, powinien fakt ten zgłosić wychowawcy świetlicy.
 17. W roku szkolnym 2024/2025 stosuje się wytyczne ujęte w Procedurze Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie w okresie epidemii COVID -19.
 18. W momencie zapisu dziecka na zajęcia świetlicowe rodzice zapoznają się i akceptują powyższy Regulamin.

PRAWA UCZNIA:

Uczeń ma prawo do:

a. respektowania swoich praw i obowiązków,
b. uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
c. rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
d. rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
e. życzliwego, podmiotowego traktowania,
f. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
g. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
h. pomocy w odrabianiu zadań,
i. korzystania z pomieszczeń świetlicowych, pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych, zabawek i gier.

OBOWIĄZKI UCZNIA:

Uczeń ma obowiązek:

a. dbać o ład i porządek,
b. zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu, stosować się do poleceń wychowawców oraz pozostałych pracowników szkoły,
c. informować każdorazowo wychowawców o swoim przyjściu oraz wyjściu z zajęć,
d. meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
e. aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
f. zachowywać się kulturalnie.

WYRÓŻNIENIA:

 1. Wyróżnienie słowne przez wychowawcę.
 2. Drobne nagrody za udział w konkursach i pracach codziennych i dodatkowych.
 3. Wystawa nagrodzonych prac.
 4. Wyróżnienie w formie pisemnej wpisywane do zeszytu ucznia, dziennika.
 5. Dyplom na koniec roku szkolnego.

KARY:

 1. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.
 2. Uwaga pisemna do zeszytu ucznia, dziennika.
 3. Upomnienie przez wychowawcę klasy.
 4. Obniżenie oceny zachowania.

 IV.  Pracownicy świetlicy:

 1. Pracownikami świetlicy są nauczyciele Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika  w Nowym Żmigrodzie.

OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW:

Wychowawca zobowiązany jest do:

 1. Podejmowania współpracy w ramach zespołu wychowawczego świetlicy.
 2. Realizacji zajęć programowych zgodnie z Rocznym planem pracy świetlicy.
 3. Dbania o bezpieczeństwo wychowanków.
 4. Przestrzegania ustalonego w szkole czasu pracy i wykorzystywania go w sposób jak najbardziej efektywny.
 5. Przestrzegania regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 6. Wykazywania troski o powierzony sprzęt.
 7. Tworzenia warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów, rozwiązywania ewentualnych konfliktów.
 8. Dążenia do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu inicjatywy.
 9. Dbania o dobre imię szkoły.
 10. Tworzenia atmosfery wzajemnej tolerancji i akceptacji.
 11. Przestrzegania zasad współżycia społecznego.
 12. Dbania o kulturę spożywania posiłków.
 13. Informowania rodziców (prawnych opiekunów) o problemach mających miejsce podczas zajęć świetlicowych.
 14. W przypadku zaistnienia wypadku, podjęcia niezwłocznie działań zgodnie z procedurą.

  V. DOKUMENTACJA:

 1. Roczny plan pracy zajęć świetlicowych.
 2. Dziennik zajęć świetlicowych.
 3. Regulamin.
 4. Harmonogram zajęć świetlicowych. 

 

kuratorium

vulcan

archiwalna

jadlospis